تاریخچه‌ی باز شدن وقت‌های سفارت آلمان در هفته‌ی گذشته

سامانه سفارت یار sefaratyar.com


جدول باز شدن وقت های تایید مدارک سفارت آلمان (در هفته گذشته):

تاریختعداد وقت هااولین روز آخرین روز

جدول باز شدن وقت های تایید امضا سفارت آلمان (در هفته گذشته):

تاریختعداد وقت هااولین روز آخرین روز